Please enjoy these photos of the 2014 IDIES Annual Symposium